Λογοθεραπεία

Ο λόγος αποτελεί την σπουδαιότερη κατάκτηση του ανθρώπου και αποτελεί την βάση της ανάπτυξής του.

Η ανάπτυξή του λόγου συντελείται μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, με σχέσεις και διαδικασίες αλληλεπίδρασης. Η πορεία ανάπτυξης του λόγου ενός παιδιού ξεκινά από το προλεκτικό στάδιο και ολοκληρώνεται σιγά σιγά με την κατάκτηση της φωνολογίας, της μορφολογίας, της σύνταξης, της σημασιολογίας και της πραγματολογίας.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όχι σπάνιες, στις οποίες η γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού δεν συντελείται ομαλά. Συνήθως αυτές σχετίζονται με διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα παιδί, είτε οργανικά (προβλήματα ακοής, νοητική υστέρηση κ.α.), είτε αναπτυξιακά (αυτισμός, Asperger, κ.α.),  είτε συναισθηματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζονται διαταραχές λόγου και ομιλίας.

Συνήθως, οι διαταραχές λόγου και ομιλίας εκδηλώνονται στην προσχολική ηλικία και όσο νωρίτερα αντιμετωπιστούν, τόσο πιο εύκολα αποκαθίσταται η γλωσσική οργάνωση ενός παιδιού και κατά συνέπεια διευκολύνεται η ομαλότερη ένταξή του τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο σχολικό πλαίσιο. Παράλληλα, η κοινωνική του ένταξη συντελείται με ομαλότερο τρόπο, ούτως ώστε το παιδί να αποκτά καλύτερη σχέση με τον εαυτό και το περιβάλλον του.

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, αλλά αυτό δεν αποκλείει και την πρόοδο της θεραπείας, σε περίπτωση που κάποιος ξεκινήσει αργότερα, απλώς η εξέλιξη θα είναι πιο βραδεία.   

Οι δραστηριότητες της λογοθεραπευτικής παρέμβασης ποικίλουν. Κατά την διάρκειά τους ο λογοθεραπευτής αλληλοεπιδρά με το παιδί παίζοντας και συζητώντας. Μπορεί να χρησιμοποιήσει εικόνες, βιβλία, ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθρέπτες και γενικότερα αντικείμενα για να κινητοποιήσει την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού (ή του ενήλικα) και να διορθώσει τις τυχόν παρεκκλίσεις της.

Στο ΔΕ.Κ.Α. οι λογοθεραπευτές μας είναι έμπειροι, άριστα εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι, απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, χρήστες όλων των νέων τεχνολογιών, που υποβοηθούν την επιστήμη τους και συνεργάζονται άριστα με τους υπόλοιπους συνεργάτες της Διεπιστημονικής μας Ομάδας, καθώς και, όταν κρίνεται απαραίτητο, με τους γονείς και το σχολικό πλαίσιο κάθε παιδιού.